معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان تربت حیدریه
علی اکبر کی پور
معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان تربت حیدریه

    .     .     .
۱۳۸۹/۰۲/۰۴

آموزش و پرورش

آموزش و پرورش

 آموزش وپرورش

آموزش و پرورش نقش بسیار مهم و کلیدی در امر توسعه دارد به گونه ای که میتوان آن را زیر بنایی ترین عامل توسعه به حساب آورد. آموزش و پرورش نهاد ی پویا و پیوسته در حال تحول و تکامل است . حاصل کار آن هنگامی می تواند رضایت بخش و مفید باشد که به خواسته ها ونیازهای جامعه پاسخ مثبت و مناسب دهد درسایه آموزش و پرورش صحیح می توان برای مردم جامعه زندگی بهتری ایجاد نمود . برعکس با روشها و اصول نادرست آموزش و پرورش می تواند وسیله ای برای سقوط و نابودی جامعه شود بنابراین در روند توسعه پایدار نیروی انسانی و سرمایه گذاری در زمینه آموز ش و پرورش نقش بسیار حساس و محوری داشته و حرف اول را می زند  

 درصد باسوادی جمعیت 6 ساله و بیشتر شهرستان تربت حیدریه و مقایسه آن با استان خراسان رضوی سال 1385

شرح

جمعیت  6 ساله و بیشتر

باسوادان

نقاط شهری

نقاط روستایی

شهرستان تربت حیدریه

 240215  80/55  مرد زن مرد زن
    52/58 47/41 54/85 45/15
استان خراسان رضوی 5020073 86/18  51/87 48/12 53/00 46/99
                                               

آموزش : درآبانماه 1385 از جمعیت 58712 دانش آموز شهرستان 09/53 درصد دانش آموزان پسر و 90/46 درصد دانش آموزان دختر بوده است این نسبت برای استان خراسان رضوی به ترتیب 05/51 درصد و 94/48 درصد بوده است .

دانش آموزان و کارکنان آموزشی - دفتری و اداری شهرستان تربت حیدریه و مقایسه آن با استان خراسان رضوی سال -85-86

 شرح  دانش آموزان

 کارکنان آموزشی - دفتری و اداری

جمع پسر دختر کل آموزش
جمع مرد زن
 شهرستان تربت  حیدریه  58712 31172 27540  4396 3000 1500 1500
 استان خراسان رضوی  1249404 637914 611490  93702 63863 27421 36442

 آمار تعداد دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان تربت حیدریه سال تحصیلی - 86- 85

شرح جنس آمادگی ابتدایی راهنمایی متوسطه پیش دانشگاهی
شهرستان تربت حیدریه دانش آموزان      
پسر 1043 12999 8889 7361 690
دختر 1202 12419 6933 5969 925
جمع 2245 25418 215822 13330 1615

 2 ـ 12 ـ جمعيت 6 ساله و بيشتر و تعداد باسوادان ساكن در نقاط شهري و روستايي بر حسب جنس و بخش(نفر)             ابان 1385

بخش
------
          جمعيت                    با سوادان
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
كل شهرستان 261917 131212 130705 156853 82958 73895
بخش بايگ 8327 3986 4341 5233 2721 2512
بخش جلگه رخ 24886 12268 12618 16515 8678 7837
بخش كدكن 11855 5860 5995 7748 4168 3580
بخش مركزي 150643 76262 74381 116241 61477 54764

  

تعداد آموزشگاهها و کلاسها ی مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان تربت حیدریه سال تحصیلی 86-8

 

سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان ( سمپاد )

شهرستان تربت حیدریه دارای 4آموزشگاه استعداد های درخشان شامل 2 آموزشگاه پسرانه ( راهنمایی و متوسطه ) بنام شهید بهشتی و 2 آموزشگاه دخترانه ( راهنمایی و متوسطه بنام فرزانگان ) میباشد در این آموزشگاه ها حدود 600 دانش آموز مشغول به تحصیل میباشند .

آموزش کودکان استثنایی

بطور کلی 321 دانش آموز استثنایی در شهرستان تربت حیدریه مشغول به تحصیل  میباشد . مراکز آموزش استثنایی شهرستان تربت حیدریه عبارتند از :

- مرکز آموزش میعاد : ویژه دانش آموزان پسر ابتدایی - گروه کم توان ذهنی و طرحهای تلفیقی - دانش آموزان آسیب دیده شنوایی و معلولین جسمی حرکتی

- مرکز آموزش نرگس : ویژه دانش آموزان دختر ابتدایی کم توان ذهنی و مهارتی های حرفه ای و دانش آموزان نابینا و نیمه بینا و طرح تلفیقی

- مرکز آموزش ابتکار :  ویژه دانش آموزان پسر راهنمایی کم توان پیش حرفه ای و مهارت های حرفه ای

- مرکز اختلالات یادگیری :  ویژه ارائه خدمات به دانش آموزان با اختلالات یادگیری که از مدارس عادی معرفی میشوند

- مرکز صبای بایگ : ویژه دانش آموزان کم توان ذهنی ابتدایی

- مراکز دیگر مناطق تربت حیدریه عبارتند از مرکز بهارشهرستان  دولت آباد - مرکز باغچه بان رخ - کلاسهای خاص منطقه کدکن ( 2 کلاس )

 

 تعداد دانش آموزان استثنایی شهرستان تربت حیدریه سال تحصیلی  88- 87

مهارتهای حرفه ای پیش حرفه ای ابتدایی جنس شرح
16 29 187 پسر دانش آموزان
- 10 79 دختر
16 39 266 جمع

                

 

نهضت سواد آموزی 

 

درآبانماه 1385تعداد آموزشیاران نهضت سواد آموزی  در شهرستان تربت حیدریه 241 نفر بوده که از این تعداد 20 نفر مرد و 221 نفر زن بوده اند همچنین تعداد آموزشیاران استان خراسان رضوی 3584 نفر بوده که از این تعداد 298 نفر مرد و 3286 نفر زن بوده اند 

 

سوادآموزان بزرگسال و کلاسهای دوره مقدماتی نهضت سواد آموزی در نقاط شهری و روستایی شهرستان      تربت حیدریه و مقایسه آن با استان خراسان رضوی  86-85

 

 

کلاس سواد آموز شرح
روستای شهری جمع روستایی شهری جمع
شهرستان تربت حیدریه
169 81 250 2394 1188 3582
1951 1467 3418 35042 19936 44978 خراسان رضوی

 

 سواد آموزان بزرگسال وکلاسهای دوره پایانی نهضت سوادآموزی در نقاط شهری و روستایی شهرستان تربت حیدریه و مقایسه آن با خراسان رضوی 86- 85

 

کلاس سواد آموزی شرح
روستای شهری جمع روستای شهری جمع
 33 20 53  634 397 1031 شهرستان تربت حیدریه
 490 296 786  8836 5493 13329 خراسان رضوی

 

  

سواد آموزان بزرگسال وکلاسهای دوره پنجم نهضت سواد آموزی در نقاط  شهری و روستایی شهرستان تربت حیدریه و مقایسه آنبا استان خراسان رضوی 86- 85 

 

سواد آموز کلاس شرح
جمع شهری روستای جمع شهری روستای
676 108 568  32 5 27 شهرستان تربت حیدریه
 9440 2771 6669  475 135 340 خراسان رضوی
 

 

                              
منبع :
۲۱۳۵


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان